جلوگیری از تملک ۹۹۷ هکتار از اراضی دولتی در خوزستان

رئیس کل دادگستری خوزستان گفت: از تملک غیر قانونی ۹۹۷ هکتار از اراضی دولتی در این استان جلوگیری شد.

علی دهقانی این اقدام را حرکتی مهم در راستای حفاظت و صیانت از بیت المال، برشمرد و بیان کرد: در این پرونده اداره کل مسکن و شهرسازی خوزستان به عنوان معترض ثالث در خصوص خروج بخشی از اراضی ملی از مالکیت دولت دادخواست ارایه کرده بود.

وی گفت: افرادی با ارائه اسناد و مدارک غیر واقعی، نسبت به فراهم کردن مقدمات برای تملک این اراضی اقدام کرده بودند.

دهقانی ادامه داد: افراد مذکور حکمی مبنی بر اصالت سند اخذ و اقدام به تملک اراضی مذکور کرده بودند که با رسیدگی‌ دقیق حقوقی، اجرای تشریفات قانونی و صدور رای دادگاه تجدید نظر خوزستان، این اراضی به بیت المال بازگشت.

رئیس دادگستری خوزستان ارزش تقریبی اراضی مذکور را بیش از ۲ هزار میلیارد ریال عنوان کرد.

منبع: ایرنا