...
۲۰ سال فعالیت معادن، حریم منظری سنگ نگاره های تیمره را از بین برده است

رییس اداره میراث فرهنگی شهرستان گلپایگان گفت: آثار فعالیت های معادن بر روی تپه ها و کوه ها به تنهایی آسیب بزرگی برای حریم منظری سنگ نگاره های تیمره است.

کلیه حقوق محفوظ است