نایب قهرمان آسیا چشمش را در «اعتراضات» از دست داد

کوثر خشنودی کیا، نایب قهرمان تیراندازی با کمان زنان آسیا که در جریان اعتراضات کرمانشاه چشمش تیر خورده بود، با وجود جراحی، بینایی یک چشمش را از دست داد.

به گزارش سایت خبری مدارا؛ کوثر خشنودی کیا، نایب قهرمان تیراندازی با کمان زنان آسیا که در جریان اعتراضات کرمانشاه چشمش تیر خورده بود، با وجود جراحی، بینایی یک چشمش را از دست داد.