زهره را اعدام نکنید

حسین آخانی: زهره چه نام قشنگی برای این دختر با نمک زاگرس گذاشته اند. اما او را بزودی اعدام می کنند. حکم اعدامش را مدتهاست که صادر کرده اند. در آخرین دیداری که با زهره داشتم به من التماس می کرد تا برای لغو حکم اعدامش تلاش کنم.

به گزارش سایت خبری مدارا؛ حسین آخانی استاد دانشگاه تهران نوشت: زهره کیست؟ زهره رودی است با ۴۷۵ کیلومتر طول که از استان های فارس، کهکیلویه و بویر احمد و خوزستان می گذرد. این دختر زیبا که متولد جنگل های بلوط زاگرس است با لباس سفید گچسارانی رشته اتصال اقوامی است که در جنوب زاگرس هزاران سال است که زندگی می کند. او بعد از عبور از دره های تنگ و زیبا با آخرین بوسه ای که به مردم خونگرم خوزستان می دهد به خلیج فارس می رود تا شاهد رقص دلفین ها باشد.

زهره  چه نام قشنگی برای این دختر با نمک زاگرس گذاشته اند. اما او را بزودی اعدام می کنند. حکم اعدامش را مدتهاست که صادر کرده اند. در آخرین دیداری که با زهره داشتم به من التماس می کرد تا برای لغو حکم اعدامش تلاش کنم. می دانم که شانس زیادی ندارم. اما امیدم به شماست که مرا یاری کنید که حق زندگی را از این دختر زیبای زاگرس نگیرند. می دانم هنوز هستند کسانی که ایران را دوست دارند و اجازه نمی دهند این دختر قشنگ و با نمک ایران برای همیشه به واسطه جهل، بی خردی و فساد با آبگیری سد چم شیر از جغرافیای ایران پاک شود.

به شما التماس می کنم: زهره را اعدام نکنید.