اژه ای: تاخیر در اجرای طرح اصلاح اقتصادی پیامدهای نامطلوب داشت

رئیس قوه قضاییه با اشاره به اجرای طرح ملی توزیع عادلانه یارانه‌ها گفت:این طرح در زمره مصوبات مجلس و به منزله قانون است و دولت، موظف به اجرای آن شد و هر میزان تاخیر در اجرا و اتخاذ تصمیم در مورد ارز ترجیحی، دارای پیامدهای نامطلوب برای اقتصاد کشور و معیشت مردم بود.

به گزارش مدارا، اژه ای، رئیس قوه قضاییه با اشاره به اجرای طرح ملی توزیع عادلانه یارانه‌ها گفت:این طرح در زمره مصوبات مجلس و به منزله قانون است و دولت، موظف به اجرای آن شد و هر میزان تاخیر در اجرا و اتخاذ تصمیم در مورد ارز ترجیحی، دارای پیامدهای نامطلوب برای اقتصاد کشور و معیشت مردم بود.