رئیسی همان احمدی نژاد است؟

به گزارش مدارا، این نشریه در ادامه نوشت: ‏شواهدی وجود دارد که دولت سیزدهم را ادامه دهنده راه دولت‌های نهم و دهم بدانیم. بی‌اعتنایی به دانش اقتصاد، از کارانداختن سازوکار سیاستگذاری، تبلیغات زیاد و ظاهرگرایی، سفرهای استانی، برگزاری جلسه تنظیم بازار در میدان میوه‌ و تره‌بار و…بخشی از شباهت‌های دولت ‎رئیسی بادولت ‎احمدی‌نژاد است.

به گزارش مدارا، این نشریه در ادامه نوشت:

‏شواهدی وجود دارد که دولت سیزدهم را ادامه دهنده راه دولت‌های نهم و دهم بدانیم. بی‌اعتنایی به دانش اقتصاد، از کارانداختن سازوکار سیاستگذاری، تبلیغات زیاد و ظاهرگرایی، سفرهای استانی، برگزاری جلسه تنظیم بازار در میدان میوه‌ و تره‌بار و…بخشی از شباهت‌های دولت ‎رئیسی بادولت ‎احمدی‌نژاد است.