...
تخلفات انتخاباتی گزارش شده در اصفهان در دست بررسی است

رئیس کل دادگستری استان اصفهان با اشاره به وصول تعدادی گزارش از تخلفات انتخاباتی گفت: درستی یا نادرستی موارد گزارش شده در دست بررسی دقیق است.

کلیه حقوق محفوظ است