...
توضیحات رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره حذف «مصوبه واردات خودرو»

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با تاکید بر اهمیت و تاثیر مجمع در موضوعات حساس و اساسی کشور، بر لزوم تبیین اقدامات و وظایف اجزای مختلف مجمع تاکید کرد.

کلیه حقوق محفوظ است