...
برنامه شیوه به تلویزیون بازگشت

برنامه «شیوه» با اعمال تغییراتی در بخش اتاق فکر خود، از اواسط دی ماه به آنتن تلویزیون بازمی گردد.

کلیه حقوق محفوظ است