...
توصیه نهاد ریاست جمهوری برای عقد قرار داد تیم باشگاهی با حسن یزدانی

طی روزهای اخیر شایعات زیادی در خصوص ماجرای قرارداد حسن یزدانی مطرح شده است.

کلیه حقوق محفوظ است