یامین پور: نه به حجاب اجباری را در حاکمیت یک پروژه می‌بینیم/ حکومت جلوی نه به حجاب اجباری می‌ایستد

​یامین‌پور گفت: نظام نمی‌تواند نسبت به بعضی از موضوعات بازاندیشی کند؟ بازاندیشی می‌کند. آن‌هایی که می‌گویند حجاب اجباری نه فقط این نه، نه به حجاب اجباری است؟ در حاکمیت این نه به حجاب اجباری را یک پروژه می‌بینیم؛ نه به حجاب اجباری فقط نه به حجاب اجباری نیست. الان خودشان می‌گویند حجاب بهانه بود.