داوود عابدی گزارشگر مطرح ورزشی شبکه خبر از صداوسیما خداحافظی کرد

داوود عابدی مجری ورزشی شبکه خبر (همسر المیرا شریفی مقدم) از صداوسیما خداحافظی کرد.