صحبت‌کردن رئیسی دوباره سوژه شد/آگاندیسمان یعنی چه؟

تغییر لحن و استفاده از کلمه «آگاندیسمان» به جای آگراندیسمان (بزرگ نمایی، بزرگ گری) در چند ثانیه سخنرانیِ رئیسی باعث واکنش کاربران به این سخنرانی شد.