کیوان امام وردی به اعدام محکوم شد

وکیل مدافع شاکیان پرونده تجاوز سریالی کیوان امام وردی گفت که "کیوان امام وردی" به اعدام محکوم شد.

به گزارش سایت خبری مدارا؛ شیما قوشه وکیل مدافع شاکیان پرونده تجاوز سریالی کیوان امام وردی گفت که “کیوان امام وردی” به اعدام محکوم شد.

او همچنین اضافه کرد که حکم دادگاه بدوی بوده و قابل تجدیدنظر است.