سقف قیمت قبر در بهشت زهرا (س) ۲۷میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است

سقف قیمت قبر در بهشت زهرا (س) ۲۷میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است

به گزارش مدارا، معاون مجتمع عروجیان سازمان بهشت زهرا (س) گفت: خانه ابدی لوکس و خاصی در این سازمان وجود ندارد. سال گذشته در قطعه یک تا ۱۱۲ قیمت هر خانه ابدی ۲۵ میلیون تومان بود که امروز ۲۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است.

وی افزود: در ناحیه دو که از قطعه ۲۰۰ تا ۲۵۸ است، هر طبقه ۱۶میلیون و ۸۰۰ هزار تومان و در ناحیه سه که از قطعه ۳۰۰ تا ۳۲۸ است، هر طبقه خانه ابدی حدود ۸ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان است و در ناحیه سه یعنی از قطعه ۳۰۰ تا ۳۲۸، قطعات عمومی داریم (۳۰۳) که برای رعایت حال شهروندان است و یک طبقه به صورت رایگان و دو طبقه فوقانی با قیمت ۶ میلیون تومان واگذار می‌شود.