دفاع عجیب میرسلیم از خودروسازان و باز نشدن ایربگ‌ها!

نماینده مردم تهران گفت: تولید خودروهای داخلی در طول این چندسال ساخته شده، لج خودروسازان خارجی و واردکنندگان را در آورده است. صنعت خودروسازی کشور در طول سالیان گذشته رو به پیشرفت بوده است.

به گزارش مدارا، مصطفی آقامیرسلیم نماینده مردم تهران گفت: تولید خودروهای داخلی در طول این چندسال ساخته شده، لج خودروسازان خارجی و واردکنندگان را در آورده است. صنعت خودروسازی کشور در طول سالیان گذشته رو به پیشرفت بوده است.

وی افزود: ادعا بازنشدن ایربگ خودروها در تصادفات به هیچ وجه صحت ندارد. به فرض اینکه ایربگ خودروها هم باز نشود، یک نقص فنی است که باید برطرف شود. بازنشدن ایربگ ۱۰۰ خودرو بین ۹۰۰ هزار خودروی تولید شده، آماری ناچیز است.