معاون وزیر ورزش:

ممنوعیت ورود زنان به ورزشگاه در مشهد

معاون وزیر ورزش گفت:برای ورود زنان به ورزشگاه‌ها، سه شهر از این امر مستثنی و حذف شده‌اند که مشهد از آن‌جمله است، زیرا شهر مذهبی قواعد خود را دارد.

به گزارش مدارا، معاون وزیر ورزش گفت: برای ورود زنان به ورزشگاه‌ها، سه شهر از این امر مستثنی و حذف شده‌اند که مشهد از آن‌جمله است، زیرا شهر مذهبی قواعد خود را دارد.