طعنه سنگین آذری جهرمی به دستور امام جمعه اصفهان

وزیر ارتباطات سابق از سخنان آیت الله طباطبایی نژاد که به مردم گفته «چند نفره بروید و بساط روزه خواران را به هم بریزید»، انتقاد و طغنه تندی زد.

به گزارش مدارا، آذری جهرمی وزیر دولت روحانی در توئیتی به اظهارات امام جمعه اصفهان واکنش نشان داد و نوشت:

خیلی ها چون آهی در بساط ندارند، روزه نمی گیرند.

بر هم زدن بساط کار دشواری نیست؛ اما ظاهرا فراهم کردن بساط زندگی برای مردم دشواری دارد.

طعنه سنگین آذری جهرمی به دستور امام جمعه اصفهان برای برهم زدن «چندنفره» بساط روزه خواران