افزایش قیمت تریاک با ممنوعیت کشت موادمخدر در افغانستان

قیمت تریاک در تهران به دنبال انتشار خبر ممنوعیت کشت موادمخدر توسط طالبان افزایش یافت.