تایید تحویل پاسپورت انگلیسی نازنین زاغری

وکیل نازنین زاغری : پاسپورت انگلیسی نازنین زاغری به او تحویل داده شده اما نتیجه مذاکرات مشخص نیست.

به گزارش مدارا، حجت کرمانی، وکیل نازنین زاغری : پاسپورت انگلیسی نازنین زاغری به او تحویل داده شده اما نتیجه مذاکرات مشخص نیست.