لغو حضور رئیسی در اردوی تیم ملی

به گزارش مدارا، مجتبی خورشیدی،  سرپرست جدید تیم ملی فوتبال ایران از لغو حضور رئیس جمهور در اردوی تیم ملی فوتبال خبر داد.

به گزارش مدارا، مجتبی خورشیدی،  سرپرست جدید تیم ملی فوتبال ایران از لغو حضور رئیس جمهور در اردوی تیم ملی فوتبال خبر داد.