اعتراض تند مطهری به اخراج فاضلی

به گزارش مدارا، #تعلیق استادِ فاضل و مصلح جناب محمد #فاضلی از تدریس در #دانشگاه زنگ خطری است برای آزادی تفکر و بیان. در رژیم گذشته استاد شهید آیت الله #مطهری در شب ۱۵ خرداد ۴۲ علیه شخص #شاه سخنرانی کرد و پس از ۴۵ روز #زندان از ادامه تدریس در #دانشگاه_تهران محروم نشد. این […]

به گزارش مدارا، #تعلیق استادِ فاضل و مصلح جناب محمد #فاضلی از تدریس در #دانشگاه زنگ خطری است برای آزادی تفکر و بیان. در رژیم گذشته استاد شهید آیت الله #مطهری در شب ۱۵ خرداد ۴۲ علیه شخص #شاه سخنرانی کرد و پس از ۴۵ روز #زندان از ادامه تدریس در #دانشگاه_تهران محروم نشد. این چه نوع #حفظ_نظام است؟!

اعتراض تند مطهری به اخراج اساتید از دانشگاه ها