باید روابط با غرب را بهبود بخشید

به گزارش مدارا، علی مطهری درباره فرجام روابط ایران با روسیه و چین به مسئولان هشدار داد

به گزارش مدارا، علی مطهری درباره فرجام روابط ایران با روسیه و چین به مسئولان هشدار داد

هشدار مطهری به مسئولان درباره  فرجام روابط ایران با روسیه و چین

هشدار مطهری به مسئولان درباره  فرجام روابط ایران با روسیه و چین