داماد منصور ارضی مدیر امور رفاه مترو شد

به گزارش مدارا، رسانه‌ها با انتشار این سند، خبر داده‌اند داماد منصور ارضی، مداح سرشناس در شرکت متروی تهران پست گرفته است. قربانچه در دوره‌ی باقر قالیباف به استخدام مترو تهران درآمده بود.

به گزارش مدارا، رسانه‌ها با انتشار این سند، خبر داده‌اند داماد منصور ارضی، مداح سرشناس در شرکت متروی تهران پست گرفته است.

انتصابات فامیلی؛ نوبت داماد مداح‌ معروف رسید

قربانچه در دوره‌ی باقر قالیباف به استخدام مترو تهران درآمده بود.