کد خبر : 170204
انتشار : ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ - 19:05
دسته‌بندی : دسته‌بندی نشده
چاپ

دستگاه های نظارتی به یک فساد در زمان جابجایی دولت ورود کنند

دستگاه های نظارتی به یک فساد در زمان جابجایی دولت ورود کنند

به گزارش سایت خبری مدارا؛ دولت دوازدهم در حال رفتن و مدیران جدید در حال جایگزینی هستند؛ در زمان فطرت دولت در ایران؛ باند های قدرت در حال تلاش برای بسط قدرت و بلعیدن بی سر و صدای برند تولید ملی ایران یعنی «چینی مقصود» هستند

«ـچینی مقصود» زمانی برند تولید ملی محسوب می شد؛ در آستانه تعطیلی کامل و تصاحب توسط «گروه #توسعه_ملی» است. قرار است روز پنج شنبه ۱۴ تیرماه بدون طی شدن شرایط قانونی و به دور چشم نهادهای نظارتی یک نماد «تولید ملی» ایران با عناوین مختلف در اختیار یک گروه خاص قرار گیرد.

ﺷـﺮﮐﺖ «ﭼﯿﻨﯽ  ﻣﻘﺼـﻮد» ﺑﺎ ﺳـﺎﺑﻘﻪ ﭼﻨﺪﯾﻦ  ﺳـﺎﻟﻪ در ﺣﻮزه ﺗﻮﻟﯿﺪ دارای  ﺑﺮﻧﺪ ﻣﻌﺘﺒﺮی  ﻫﺴـﺖ و ﺗﻮﻟﯿﺪات ﮐﯿﻔﯽ و ﻣﺘﻨﻮع داﺷـﺘﻪ و روزﮔﺎری ﮐﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ  ﻫﺎی  ﺷـﺮﮐﺖ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ روﻧﻖ ﺑﻮده اﺳـﺖ ﭼﻨﺪ ﻫﺰار ﻧﻔﺮ اﺷـﺘﻐﺎل زاﯾﯽ داشته است  اﮐﻨﻮن ﺑﻪ دلیل سوء استفاده یک گروه در توسعه ملی با همکاری فردی به نام مهدی ایمانی در حال تعطیل شدن است.

«چینی مقصود» که زمانی برند تولید ملی محسوب می شد؛ در آستانه تعطیلی کامل و مصادره توسط باند معروف «گروه توسعه ملی» است. قرار است روز پنج شنبه ۱۴ تیرماه بدون طی شدن شرایط قانونی و در زمانی این کار صورت می گیرد که دولت در حال تغییر و تحول است.

بنابر گزارش دیده بان ایران؛ بر طبق اسناد؛ در طی ۲۰ سال گذشته سهم ۳۵ درصدی توسعه ملی پرداخت نشده اما با این وجود روز پنج شنبه قرار است مهم ترین تولیدی کشور به حراج گذاشته شود.

بنابر این گزارش از  آﻧﺠﺎﯾﯽ  ﮐﻪ ۳۵  درﺻـﺪ ﺳـﻬﻢ اﯾﻦ  ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻣﻠﯽ  ﻣﯽ  ﺑﺎﺷـﺪ ﺟﻬﺖ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی  از اﺗﻼف ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻠﯽ  و اﺻـﻼح ﺳـﻮ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ  و ﻟﺰوم ﺣﻔﺎﻇﺖ و ﺣﺮاﺳـﺖ از  ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﯽ  و ﺑﯿﺖ  اﻟﻤﺎل و ﻫﻤﭽﯿﻨﯿﻦ ﺣﻔﻆ ﻣﻨﺎﻓﻊ  ﺳـﻬﺎﻣﺪاران ﮐﻪ  ۶۵  درﺻـﺪ آن ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼـﻮﺻـ ﯽ  اﺳـﺖ ﻟﺰوم ورود ﺟﺪی  سازمان های نظارتی و اطلاعاتی ﺟﻬﺖ رﺳـ ﯿﺪﮔﯽ  ﺑﻪ  ﻣﺸﮑﻼت و ﺑﺮرﺳﯽ  ﺗﺨﻠﻔﺎت و ﺻﺪور دﺳﺘﻮرات ﻣﻘﺘﻀﯽ  ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر اﺳﺖ و ﺿﺮورت دارد.

ﭘﺲ از ﻓﻮت  ﻣﺮﺣﻮم ﻏﻼﻣﺮﺿـﺎ اﯾﻤﺎﻧﯽ  ﺑﻨﯿﺎﻧﮕﺬار و ﻣﻮﺳـﺲ ﮔﺮوه ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﭼﯿﻨﯽ ﻣﻘﺼـﻮد(ﺷـﺎﻣﻞ ۲۰ﺷـﺮﮐﺖ اﻋﻢ از  ﺷـﺮﮐﺘﻬﺎی  ﭼﯿﻨﯽ ﻣﻘﺼـﻮد، ﺳـﺎرﮔﻞ ﺷـﺮق، ﺳـﭙﯿﺪه ﺟﺎم ﺗﻮس و ﺳـﺎﯾﻨﺎ، آذﯾﻦ ﻗﺎﻟﺐ، ﻗﺎﺷـﻖ و ﭼﻨﮕﺎل درﺳـﺎ، ﺳـﻔﯿﺪ ﻓﻮم و …) ﺑﺎ ﺑﯿﺶ از  ۲۰۰۰  ﭘﺮﺳـﻨﻞ در حال ورشکستگی کامل و حرج ایست.

در خصوص وضعیت پیش آمده؛ ﻣﻬﺪی اﯾﻤﺎﻧﯽ ﮐﻪ  ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب از ﻃﺮﯾﻖ  رای ﺳـﺎﯾﺮ ﺳـﻬﺎﻣﺪاران اﻧﺘﺨﺎب ﺷـﺪﻧﺪ، ﺑﺎ ﺳـﻮء اﺳـﺘﻔﺎده  از ﻧﺎم اﻓﺮاد ﺧﺎص دوﻟﺘﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺧﻮد  ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻨﮑﻪ در ﭼﻨﺪ ﻣﺎه اﺧﯿﺮ ﺣﯿﺎت ﻣﺮﺣﻮم ﻏﻼﻣﺮﺿـﺎ  اﯾﻤﺎﻧﯽ  اﯾﺸـﺎن ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻣﺎﻟﯽ ﮔﺮوه خانم (س) که از واﺣﺪ ﻣﺎﻟﯽ اﺧﺮاج ﺷـﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﻮاﻧﺴـﺘﻨﺪ  ﺑﺎ ﻫﻤﺮاه ﮐﺮدن ﺑﺮﺧﯽ اﻓﺮاد دﯾﮕﺮ ﺗﺨﻠﻔﺎت ﮔﺴـﺘﺮده و ﻋﺪﯾﺪهای را  در ﻗﺎﻟﺐ ﺷـﺮﮐﺖ ﻫﺎی دﯾﻨﻮا آﻟﻤﺎن، ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺗﺠﺎرات ﻣﻘﺼﻮد  و ﺧﺎک ﮔﯿﺘﯽ ﮔﺴﺘﺮ  آرﮐﺎ  ﮐﻪ  ﺗﻤﺎﻣﺎً  ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ آﻗﺎی ﻣﻬﺪی اﯾﻤﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ  ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺷﺪه ﮐﻪ اﻫﻢ اﯾﻦ ﺗﺨﻠﻔﺎت و ﺟﺮاﯾﻢ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از؛

اﻟﻒ- ﺷـﺮﮐﺘﻬﺎی ﮔﺮوه ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﻣﻘﺼـﻮد در ﺟﺎﮕﺎه ﻣﺪﺮﻋﺎﻣﻞ  ﺷـﺮﮐﺖ ﭼﯿﻨﯽ ﻣﻘﺼـﻮد و ﻧﻤﺎﻨﺪه ﭼﯿﻨﯽ ﻣﻘﺼـﻮد در ﺷـﺮﮐﺘﻬﺎی ﺗﺎﺑﻊ  و  ﺟﺎﮕﺎه  ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎم ﻣﺎﻟﯽ ﻗﺒﻞ از اﻧﺘﺼﺎب  ﺳﻤﺖ

ﻓﺮار ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﻨﮕﯿﻦ و ﻋﺪم ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﺪﻫﯽ ﻫﺎی ﻣﻌﻮﻗﻪ  ﺷﺮﮐﺖ ﭼﯿﻨﯽ ﻣﻘﺼﻮد و ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺗﺎﺑﻊ  ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ و ﺳﺎﯾﺮ ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ   ﺟﻬﺖ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﻣﻤﻨﻮع اﻟﺨﺮوج ﺷﺪن اﻗﺪام ﺑﻪ ﺻﺪور ﭼﻨﺪ ﻓﻘﺮه ﭼﮏ ﻣﺪت دار  ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.

ﺟﺎﯾﮕﺎه  ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺷـﺮﮐﺖ  ﭼﯿﻨﯽ ﻣﻘﺼـﻮد ﺑﺮﺧﻼف  ﻣﺎده ۱۲۹ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺠﺎرت  از ﻃﺮﯾﻖ ﺷـﺮﮐﺖ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ  آﻗﺎی ﻣﻬﺪی اﯾﻤﺎﻧﯽ  ﻣﯿﺒﺎﺷـﺪ  اﻗﺪام ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ  و ﻓﺮوش  ﻣﺤﺼﻮﻻت  ﺷﺮﮐﺖ  ﭼﯿﻨﯽ ﻣﻘﺼﻮد و ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺗﺎﺑﻊ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

۱- اﻓﺰاﯾﺶ  ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ،  ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﺗﻌﺪاد ﺳـﻬﺎم ﺧﻮد  )ﻣﻬﺪی  اﯾﻤﺎﻧﯽ(، اﺿـﺎﻓﻪ ﻧﻤﻮدن ﺳـﻬﺎﻣﺪار ﺟﺪﯾﺪ  از ﻃﺮﯾﻖ  ﮐﺴـﺮ از ﺳـﻬﺎم ﺳـﺎﯾﺮ  ﺳـﻬﺎﻣﺪاران در ﺑﺮﺧﯽ  ﺷـﺮﮐﺖ ﻫﺎی  ﮔﺮوه  ﺑﺪون ﺑﺮﮔﺰاری  ﻣﺠﻤﻊ و ﻋﺪم اﻗﺪام ﻃﺒﻖ اﻋﻼم ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ  ﮔﺬاری  ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ (ﻣﺴﺘﻨﺪات ﻃﺒﻖ ﭘﯿﻮﺳﺖ  ۴  ﺻﻔﺤﻪ  ۲  ارﺳﺎل ﻣﯽ  ﮔﺮدد).

۲- ﻋﺪم ﭘﯿﮕﯿﺮی  در ﺧﺼـﻮص ﺑﺎزﮔﺸـﺎﯾﻰ ﺣﺴـﺎﺑﻬﺎى  ﺑﺎﻧﮑﯽ  ﺷﺮﮐﺖ و ﻋﺪم اﺧﺬ ﻣﺠﻮز ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﺳﺘﻔﺎده از ﺣﺴﺎﺑﻬﺎى ﺷﺨﺼﻰ ﺧﻮد  در ﺧﺼﻮص  وﺻﻮل ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺷﺮﮐﺖ، ﺻﺪور اﺳﻨﺎد آﺗﻰ  ﺟﻬﺖ ﭘﺮداﺧﺖ  ﺑﺪﻫﻰ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ  ارﮔﺎﻧﻬﺎی  دوﻟﺘﻰ و ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن. (ﻟﯿﺴﺖ  ﺣﺴﺎﺑﻬﺎی  ﺑﺎﻧﮑﯽ  ﻃﺒﻖ ﭘﯿﻮﺳﺖ  ۵  ارﺳﺎل ﻣﯽ  ﮔﺮدد).

۳- ﺣﺬف ﺳﯿﺴﺘﻢ  ﺟﺎﻣﻊ ERP ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻘﺼﻮد و اﺳﺘﻘﺮارﺳﯿﺴﺘﻢ  ﻣﺎﻟﯽ  ﺟﺪﯾﺪ  ﺟﻬﺖ اﯾﺠﺎد  دﻓﺎﺗﺮ ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ.

۴- رد  ﺷـﺪن ﺣﺴـﺎﺑﻬﺎ و دﻓﺎﺗﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻘﺼـﻮد ﺑﺎ وﺟﻮد ﺗﺮازﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی  ﻏﯿﺮ  واﻗﻌﯽ  ﮐﻪ ﻧﺸـﺎن دﻫﻨﺪه ﺑﯽ  ﮐﻔﺎﯾﺖ  ﺑﻮدن ﻣﺪﯾﺮان  ﺣﺎﺿـﺮ واﺣﺪ ﻣﺎﻟﯽ،  ﺧﺎﻧﻢ (س) اﺳﺖ.

۵- دریافت تسهیلات  ارزی  و رﯾﺎﻟﯽ  از ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻠﺖ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻀﺎﻣﯿﻦ  و اﺳﻨﺎد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ و اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺨﺼﯽ  از ﺗﺴﻬﯿﻼت  ﻣﺎﺧﻮذه

۶- شرکت تولیدی چینی  ﻣﻘﺼـﻮد ﺳـﻬﺎﻣﺪار  ۵۶  درﺻـﺪی  در ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺳـﭙﯿﺪه  ﺟﺎم ﺗﻮس)ﺗﻮﻟﯿﺪ  ﻇﺮوف اﭘﺎل( ﻣﯽ  ﺑﺎﺷـﺪ. ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺳـﭙﯿﺪه  ﺟﺎم ﺗﻮس ﺳـﻮد ده ﻣﯽ  ﺑﺎﺷـﺪ.  ۳۳  درﺻـﺪ از ﺳـﻬﺎم اﯾﻦ  ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺷـﺮﮐﺖ ﺧﺼـﻮص ﺳﺎزی  ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. اﯾﻦ  ﺷﺮﮐﺖ ﭘﯿﺮو  ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺷﻬﺮداری  ﻗﻢ، ﺳﻬﺎم  ۳۳ درﺻﺪی  ﺷﺮﮐﺖ ﺳﭙﯿﺪه  ﺟﺎم را ﺑﻪ  ﺷـﻬﺮداری  اراﺋﻪ ﻧﻤﻮد. ﻣﺪﯾﺮان  وﻗﺖ ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ  و ﻣﺪﯾﺮﻣﺎﻟﯽ  ﺷـﺮﮐﺖ ﺳـﭙﯿﺪه  ﺟﺎم ﺗﻮس در اﺳـﻨﺎد ﻣﺎﻟﯽ  دﺳـﺖ ﺑﺮده و اﯾﻦ  ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ را زﯾﺎن  ده اﻋﻼم ﻧﻤﻮده اﻧﺪ و  ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ اراﺋﻪ اﺳﻨﺎد ﻣﺎﻟﯽ  ﺑﻪ ﺷﻬﺮداری  ﻗﻢ ﻧﺸﺪه اﻧﺪ.

۷- ﯾﻨﮏ  آﻗﺎی  ﻣﻬﺪی  اﯾﻤﺎﻧﯽ  ﺑﺎ ﮐﻤﮏ آﻗﺎی  ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴـﻦ اﯾﻤﺎﻧﯽ  )رﺋﯿﺲ  ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه  ﺳـﭙﯿﺪه  ﺟﺎم ﺗﻮس وﻗﺖ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿـﺮ رﺋﯿﺲ  ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه  آﻗﺎی  ﻣﻬﺪ ی اﯾﻤﺎﻧﯽ  ﻫﺴـﺘﻨﺪ( ﺗﻤﺎﻣﯽ  درآﻣﺪ اﯾﻦ  ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ را ﺧﺎرج و در ﺷـﺮﮐﺘﻬﺎی  ﺿـﺮر ده دﯾﮕﺮ  ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ  ﮔﺬاری  ﻣﯽ  ﻧﻤﺎﯾﺪ. ﻗﺴـﻤﺖ ﻋﻤﺪه ای  از درآﻣﺪ اﯾﻦ  ﺷـﺮﮐﺖ ﻫﻢ رواﻧﻪ ﺣﺴـﺎﺑﻬﺎی  آﻟﻤﺎﻧﯽ  ﺷـﺮﮐﺖ دﯾﻨﻮا  در آﻟﻤﺎن ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ آﻗﺎی  ﻣﻬﺪی  اﯾﻤﺎﻧﯽ  ﻣﯽ  ﺷـﻮد ﺗﺎ وی  ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ  و دﺳـﺘﮕﺎﻫﻬﺎی  ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت را ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺘﯽ ﻧﺎﻣﺮﻏﻮب ﺑﺎ ﻣﺒﺎﻟﻐ ﯽ ﻏﯿﺮﻣﻨﻄﻘﯽ  وارد ﮐﺸﻮر ﻧﻤﺎﯾﺪ. ﯾﯽ  ﺗﻮﺳـﻂ اﯾﻦ  اﻓﺮاد در ﺣﺎل اﻧﺠﺎم اﺳـﺖ. ﺳـﻬﺎﻣﺪار دوﻟﺘﯽ  ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺳـﭙﯿﺪه  ﺟﺎم در ﺟﻠﺴـﺎت ﻫﯿﺌﺖ  ﻣﺪﯾﺮه  ﺷـﺮﮐﺖ ﻧﻤﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ  و  ﻫﯿﭻ ﮐﺎری  ﺑﻪ ﭼﭙﺎول و ﻏﺎرت ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ  ﻣﻠﯽ  و ﺑﯿﺖ  اﻟﻤﺎل ﺗﻮﺳﻂ اﯾﻦ  اﻓﺮاد ﻧﺪارد.

۸- ﺷـﺮﮐﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪی  ﭼﯿﻨﯽ  ﻣﻘﺼـﻮد ﭘﯿﺮو  ﭘﯿﮕﯿﺮی  ﻣﺮﺣﻮم آﻗﺎی  ﻏﻼﻣﺮﺿـﺎ اﯾﻤﺎﻧﯽ  ورﺷـﮑﺴـﺘﻪ اﻋﻼم ﺷـﺪ، رأی  از ﺷـﻌﺒﻪ  ی  ﺑﺪوی  ﺻـﺎدر ﮔﺮدﯾﺪ. ﭼﻨﺪ ﻣﻌﺘﺮض ﺛﺎﻟﺚ وارد  ﭘﺮوﻧﺪه ﺷـﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﺎ ﮐﺎرﺷـﻨﺎﺳـ ﯽ  ۷ ﻧﻔﺮه ﻫﻢ ﭘﺮوﻧﺪه ﭘﯿﺶ  رﻓﺖ، ﻫﻤﻪ ی  ﮐﺎرﺷـﻨﺎﺳـﺎن از  ﯾﮑﻨﻔﺮه  ﺗﺎ  ۷  ﻧﻔﺮه ﻣﺘﻔﻖ اﻟﻘﻮل اﻋﻼم ورﺷـﮑﺴـﺘﮕﯽ  ﻧﻤﻮدﻧﺪ، در  زﻣﺎن  ﺻـﺪور  رأی  ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻗﻮه ﻗﻀـﺎﺋﯿﻪ ﺑﺎ ﺗﺤﺮﯾﮏ  ﮐﺬب آﻗﺎی  ﻣﻬﺪی  اﯾﻤﺎﻧﯽ  ﺑﻪ ﭘﺮوﻧﺪه ﻧﻈﺎرت ﻗﺎﺿـ ﯽ ﭘﺮوﻧﺪه ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ  ﻧﻈﺮ  ۱۶  ﻧﻔﺮ ﮐﺎرﺷـﻨﺎس ورﺷـﮑﺴـﺘﮕﯽ  را ﺑﺼـﻮرت ﮐﺎﻣﻞ رد  ﻧﻤﻮد. اﻋﺘﺮاض ﺗﺠـﺪـﯾ ﺪ  ﻧﻈﺮﺧﻮاﻫﯽ  اﺗﻔـﺎق اﻓﺘـﺎد ﮐـﻪ ﭘﺮوﻧـﺪه ـﺑﻪ ﻣﺤـﺎﮐﻢ ﺗﺠـﺪـﯾ ﺪ  ﻧﻈﺮ ﺗﻬﺮان ارﺟـﺎع ﺷـــﺪه و ﻣﻨﺘﻈﺮ وـﻗﺖ ﻧﻈـﺎرت ﻣﯽ ﺑـﺎﺷـــﺪ، آﻧﭽـ ﻪ در اﯾﻦ  ﭘﺮوﻧـﺪه ـﺑﻪ  وﺿﻮح ﻗﺎﺑﻞ رﺳﯿﺪﮔﯽ  اﺳﺖ ورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ  ﺑﻪ ﺗﻘﺼﯿﺮ  ﺗﻮﺳﻂ آﻗﺎی  ﮔﻠﮑﺎر ﻣﯽ  ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺟﺎی  ﺑﺮرﺳﯽ  ﺗﻮﺳﻂ دادﺳﺘﺎن ﺑﺎ ﺗﯿﻢ  ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﻣﺠﺮب ﺑﯽ  ﻃﺮف را دارد. ﮐﺎرﺷـﮑﻨﯽ  ﻣﺴـﺘﻘﯿﻢ  و ﻏﯿﺮ  ﻣﺴـﺘﻘﯿﻢ  آﻗﺎی  ﻣﻬﺪی  اﯾﻤﺎﻧﯽ  در اﻋﻼم ورﺷـﮑﺴـﺘﮕﯽ  ﻫﺎی  ﺷـﺮﮐﺘﻬﺎی  ﭼﯿﻨﯽ ﻣﻘﺼـﻮد، ﺳـﭙﯿﺪه  ﺟﺎم ﺗﻮس، ﮔﻠﻨﻘﺶ ﺗﻮس ﮐﻪ واﻗﻌﺎً در  ﺷـﺮاﯾﻂ  ﺑﻐﺮﻧﺞ اﻗﺘﺼـﺎدی  ﺑﺴـﺮ ﻣﯽ  ﺑﺮﻧﺪ ﺑﺮای  ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی  از ورود دادﺳـﺘﺎن و ﺳـﯿﺴـﺘﻢ ﻗﻀـﺎﯾﯽ  ﺑﻪ ﺣﺴـﺎﺑﺮﺳـﯽ  ﺳـﺎﻟﻬﺎی  ﮔﺬﺷـﺘﻪ  ی  دﻓﺎﺗﺮ و ﺣﺴـﺎﺑﻬﺎی  ﺷـﺮﮐﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ  اﯾﻦ ﺑﺮرﺳـﯽ  ﺻـﻮرت ﭘﺬﯾﺮد  ورﺷـﮑﺴـﺘﮕﯽ  ﺑﻪ ﺗﻘﺼـ ﯿﺮ ﻣﺤﺮز و ﻋﻮاﻣﻞ اﺗﻼف اﻣﻮال ﻋﻤﻮﻣﯽ  ﮐﺸـﻮر ﻧﯿﺰ  ﻣﺸـﺨﺺ ﻣﯽ  ﮔﺮدد و ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳـﺖ ﻃﯽ  ﺳـﺎﻟﻬﺎی  اﺧﯿﺮ ﺳـﻤﺖ آﻗﺎی  ﻣﻬﺪی  اﯾﻤﺎﻧﯽ  در واﺣﺪ ﻣﺎﻟﯽ  ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎم ﻣﺎﻟﯽ  ﮔﺮوه و ﺧﺎﻧﻢ ﺳـﺎﻗﯽ  ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻣﺎﻟﯽ  ﮔﺮوه(ﻫﻤﺴـﺮ ﺳـﻮم آﻗﺎی  ﻣﻬﺪی  اﯾﻤﺎﻧﯽ) ﺑﻮده ﮐﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد اﻟﻘﺎب  واﻻ  ﻣﻘﺎﻣﯽ(ﻣﺴﺘﻨﺪات ﻃﺒﻖ ﭘﯿﻮﺳﺖ  ۷  ارﺳﺎل  ﻣﯽ  ﮔﺮدد)ﻧﯿﺰ  ﺷﺎﻧﻪ از ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ  ﺧﺎﻟﯽ  ﮐﺮده و ﺑﺴﯿﺎری  از ﺣﺴﺎﺑﻬﺎی  ﺑﺎز را ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ  ﺑﻼﺗﮑﻠﯿﻒ  ﻧﻤﻮده اﻧﺪ.

۹- ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺟﻮد  ۲ ﻋﺪد ﻧﯿﺮوﮔﺎه  ﺑﺮق داﺋﻢ ﮐﺎر در ﺳـﭙﯿﺪه  ﺟﺎم ﮐﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ  ﺗﻮﻟﯿﺪ  ﻫﺮ  ﯾﮏ  ۳  ﻣﮕﺎ وات ﺑﺮق اﺳـﺖ، آﻗﺎی  ﻣﻬﺪی  اﯾﻤﺎﻧﯽ  ﺳـﻬﻤﯿﻪ  ﮔﺎزوﺋﯿﻞ  ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﻫﺎ  را در ﺑﺎزار آزاد ﺑﻔﺮوش ﻣﯽ  رﺳﺎﻧﺪ.

۱۰- ﺗﻤﻠﻘﺎت و ﺗﻌﺮﯾﻒ و ﺗﻤﺠﯿﺪﻫﺎی  آﻗﺎی  ﻣﻬﺪی  اﯾﻤﺎﻧﯽ  از ﺷـﺨﺺ ﺧﻮد در روزﻧﺎﻣﻪ ﺳـﺮاﺳـﺮی  ﮐﺸـﻮری  و  ﻧﺸـﺮ اﮐﺎذﯾﺐ در ﻧﺸـﺮﯾﻪ  داﺧﻠﯽ  ﻣﻘﺼـﻮد  (ﻣﺴـﺘﻨﺪات ﻃﺒﻖ  ﭘﯿﻮﺳﺖ  ۱۰  ارﺳﺎل ﻣﯽ  ﮔﺮدد)و  ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻣﯿﻠﯿﺎردی ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﺟﻬﯿﺰﯾﻪ ﺑﺪون ﮐﺴﺐ ﺗﮑﻠﯿﻒ از ﺳﻬﺎﻣﺪاران ﻋﺎم(ﺑﯿﺖ اﻟﻤﺎل)و ﺳﺎﯾﺮﺳﻬﺎﻣﺪاران ﺣﻘﯿﻘﯽ

۱۱-  ﻋﺪم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی  در ﺧﺼـﻮص ﺧﺮﯾﺪ  آﺟﺮﻧﺴـﻮز ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز  ﮐﻮره ﻫﺎ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ رﯾﺰش  ﮐﻮره ﺷـﺮﮐﺖ ﺳـﭙﯿﺪه  ﺟﺎم ﺳـﺎﯾﻨﺎ  ﺑﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ  ﺗﻮﻟﯿﺪ  ﺑﺎﻻ و ﺗﺤﻤﯿﻞ ﺧﺴـﺎرت ﺑﻪ  ﺷﺮﮐﺎ  ﮔﺮدﯾﺪ  ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ آﻗﺎی ﻣﻬﺪی اﯾﻤﺎﻧﯽ ﻣﺒﻠﻎ ﻏﯿﺮ واﻗﻌﯽ  ۱۷ﻣﯿﻠﯿﺎرد  ﺗﻮﻣﺎن  ﺟﻬﺖ ﺑﺎزﺳﺎﻧﯽ اﻋﻼم ﺷﺪه اﺳﺖ.

۱۲- فردی به نام ﮔﻠﮑﺎر با داشتن کمترین سهم ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳـﺎﺑﻘﻪ ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ در ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ  ﺑﺪون ﺣﻀـﻮر در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ  و اﻃﻼع  از ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ  ﻫﻤﭽﻮن ﻣﺎﺷـﯿﻦ اﻣﻀـﺎ اﻗﺪام ﺑﻪ  اﻣﻀـﺎی  ﻣﺴـﺘﻨﺪات ﻣﯽ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻃﯽ ﺳـﺎل اﺧﯿﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮی در روﯾﻪ ﺧﻮد ﻧﺪاﺷـﺘﻪ و در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﻓﺮزﻧﺪ اﯾﺸـﺎن آﻗﺎی اﻣﯿﺮﺣﺴـﯿﻦ ﮔﻠﮑﺎر ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺧﺮﯾﺪ ﻣﺤﺼـﻮﻻت  ﺑﺎ  ﻧﺮخ ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮ از ﻧﺮخ ﻣﺼﻮب ﺳﻮد ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را ﮐﺴﺐ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.

ب – ﺷﺮﮐﺖ دﻨﻮا

١. ﺧﺮﯾﺪ ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻧﺤﺼﺎری از ﻃﺮﯾﻖ ﺷﺮﮐﺖ  واﺳﻂ  آﻟﻤﺎﻧﯽ  (دﯾﻨﻮا)  ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻣﻬﺪی اﯾﻤﺎﻧﯽ  ﺑﺼﻮرت رﺳﻤﯽ و ﻏﯿﺮرﺳﻤﯽ.

 ٢. درﯾﺎﻓﺖ  اﻗﺎﻣﺖ ﺧﻮد و ﺧﺎﻧﻮاده (ﻫﻤﺴـﺮ اول و ﻓﺮزﻧﺪان) در آﻟﻤﺎن از ﻃﺮﯾﻖ  ﺷـﺮﮐﺖ  دﯾﻨﻮا  و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﺎﺳﭙﻮرت دوم  ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﮐﺜﺮ ورود و ﺧﺮوج ﻫﺎی اﯾﺸﺎن از ﮐﺸﻮر از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻦ ﭘﺎﺳﭙﻮرت ﺻﻮرت ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮد

٣. ﻧﺎﻣﺸﺨﺺ ﺑﻮدن وﺿﻌﯿﺖ وارﯾﺰی ﻫﺎی ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺑﺎﻧﮑﯽ  آﻗﺎی ﻣﻬﺪی اﯾﻤﺎﻧﯽ در ﮐﺸﻮر آﻟﻤﺎن

۴.  ﺑﺎﺑﺖ ﺗﺴـﻬﯿﻼت ارزی ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻠﺖ ﺑﻪ ﭼﯿﻨﯽ  ﻣﻘﺼـﻮد، ﮐﺎﻻﻫﺎی  ﺧﺮﯾﺪاری  ﺷـﺪه در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﺮوج ارز از ﮐﺸـﻮر، ﮐﺎﻻﻫﺎﺋﯽ  ﻏﯿﺮواﻗﻌﯽ  ﺑﻮده ﮐﻪ ارزش ﺑﺴـﯿﺎر  ﻧﺎﭼﯿﺰ  دارد ﮐﻪ در اﯾﻦ  زﻣﯿﻨﻪ  ﺑﺎزرﺳﯿﻦ  ﺧﻮد ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻠﺖ ﻧﯿﺰ  ﮔﺰارﺷﺎت ﻣﻔﺼﻠﯽ  اراﺋﻪ ﻧﻤﻮده اﻧﺪ.

اﯾﻦ  اﻗﺪاﻣﺎت در زﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ  ﻋﺎﻣﻠﯽ  آﻗﺎی  ﻋﻠﯽ  ﮔﻠﮑﺎر اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده اﺳــﺖ و ﭘﺮوﻧﺪه ای  در ﻫﻤﯿﻦ راﺳــﺘﺎ در ﺷــﻌﺒﻪ    ۱۰۶۵دادﮔﺎه ﻣﻔﺎﺻــﺪ اﻗﺘﺼــﺎدی  ﻣﻄﺮح و  درﺣﺎل رﺳـ ﯿﺪﮔﯽ  اﺳـﺖ اﻣﺎ ﺟﺎی  ﺑﺴـ ﯽ ﺗﻌﺠﺐ اﺳـﺖ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ وﺛﯿﻘﻪ ﯾﺎ  ﻗﺮار ﻣﻨﺎﺳـﺒﯽ  از ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ  ﻋﺎﻣﻞ ﺧﺎﻃﯽ  اﺧﺬ ﻧﺸـﺪه و اﯾﺸـﺎن  ﺑﺎ ﺗﺒﺎﻧﯽ  ﺑﺎ آﻗﺎی  ﻣﻬﺪی  اﯾﻤﺎﻧ ﯽ در ﺣﺎل ﺧﺮوج ﭘﻮﻟﻬﺎی  ﺷـﺮﮐﺖ ﻫﺎی  ﭼﯿﻨﯽ  ﻣﻘﺼـﻮد و ﺳـﭙﯿﺪه  ﺟﺎم ﺗﻮس ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﺧﺮﯾﺪ  ﻣﻮارد اوﻟﯿﻪ  و دﺳـﺘﮕﺎﻫﻬﺎی  ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ از ﻃﺮﯾﻖ  ﺷـﺮﮐﺖ آﻟﻤﺎﻧﯽ  آﻗ ﺎی ﻣﻬﺪی  اﯾﻤﺎﻧﯽ  (دﯾﻨﻮا) و ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی  اﯾﺮاﻧﯽ  آﻗﺎی  ﻣﻬﺪی  اﯾﻤﺎﻧﯽﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺠﺎرت ﻣﻘﺼﻮد و ﺧﺎک ﮔﯿﺘﯽ  ﮔﺴﺘﺮ آرﮐﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ارز  ﮐﺸﻮر و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ  ﻫﺎی  اﯾﻦ  ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ اﻣﻀﺎء و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ  آﻗﺎی  ﮔﻠﮑﺎر ﺑﻪ ﺣﺴﺎب آﻟﻤﺎﻧﯽ  آﻗﺎی  ﻣﻬﺪی  اﯾﻤﺎﻧﯽ  ﺳﺮازﯾﺮ  ﻣﯽ  ﮔﺮدد.

۵. درﯾﺎﻓﺖ  دﻻر و ارز ﺑﻪ ﺻـﻮرت دﺳـﺘﯽ  و ﯾﺎ اﻟﺰام وارﯾﺰ ﺑﻪ ﺣﺴـﺎب ﺑﺎﻧﮑﯽ دﯾﻨﻮا آﻟﻤﺎن ﺗﻮﺳـﻂ  ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺸـﺘﺮﯾﺎن ﺑﻪ وﯾﮋه ﻣﺸـﺘﺮﯾﺎن ﻏﯿﺮ اﯾﺮاﻧﯽ

 ۶. ﺳـﻮد ﺳـﺎل ۹۷و ۹۸ﺷـﺮﮐﺖ ﺑﺮای  ﺧﺮﯾﺪ  ﯾﮑﺴـﺮی  دﺳـﺘﮕﺎﻫﻬﺎ و ﻣﺎﺷـﯿﻦ  آﻻت واﻫﯽ  ﺑﻪ ﺣﺴـﺎب ﺷـﺨﺼـﯽ  آﻗﺎی  ﻣﻬﺪی  اﯾﻤﺎﻧﯽ  (ﺷـﺮﮐﺖ دﯾﻨﻮا) در آﻟﻤﺎن ﺑﺪون وﺟﻮد ﻫﯿﭻ ﺻﻮرﺗﺠﻠﺴﻪ ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه  و  ﯾﺎ  دﺳﺘﻮر ﻓﺮدی  ﮐﻪ ﺑﺘﻮان ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ  را ﻣﻨﺘﺴﺐ ﺑﻪ وی  ﻧﻤﻮد وارﯾﺰ  ﮔﺮدﯾﺪه  و ﻫﯿﭻ  ﺑﺮﮔﺸﺘﯽ  ﻧﯿﺰ  ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ.

 ٧. ﺷﺮﮐﺖ ﭼﯿﻨﯽ ﻣﻘﺼﻮد اﻗﺪام ﺑﻪ ﮔﺸﺎﯾﺶ  اﻋﺘﺒﺎر   ۹ ﻣﯿﻠﯿﻮن  دﻻری  از ﻃﺮﯾﻖ  ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻠﯽ ﺟﻬﺖ ﺧﺮﯾﺪ  ﭘﻤﭗ ﭘﻨﻮﻣﺎﺗﯿﮏ  اﻧﺠﺎم داده ﮐﻪ اﯾﺮادات  و ﺗﺨﻠﻔﺎﺗﯽ ﺷﻔﺎﻓﯽ  رخ  داده،  اوﻻً  اﯾﻦ  ﭘﻤﭗ ﻫﺎ ﻫﯿﭻ ﮐﺎرﺑﺮدی  ﺑﺮای  ﻫﯿﭻ ﯾﮏ  از ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی  ﮔﺮوه ﻧﺪارد، ﺛﺎﻧﯿﺎً  ﭘﻤﭗ ارﺳـﺎل ﺷـﺪه ﺑﻪ اﯾﺮان  ﺗﻠﻤﺒﻪ دوﭼﺮﺧﻪ ﺑﻮده و ارزش ارزی  آﻧﻬﺎﮐﻤﺘﺮ  از ۶۰۰ﻫﺰار دﻻر ﺑﻮده اﺳـﺖ و ﻣﺒﻠﻎ ارز ﺑﺮای  آﻗﺎی  رﻣﻀـﺎن رزﻣﺠﻮ وارﯾﺰ  ﺷـﺪه اﺳـﺖ. ﺳـﭙﺲ آﻗﺎی  رﻣﻀـﺎن رزﻣﺠﻮ ارز درﯾﺎﻓﺘﯽ از ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻠﯽ  را  درﯾﺎﻓﺖ  و ﭘﺲ از  ﻣﺪﺗﯽ  ﻧﮕﻬﺪاری،  درﺻـﺪ ﺧﻮد را ﺑﺮداﺷـﺖ و اﻟﺒﺎﻗﯽ  ﺑﻪ آﻗﺎی  ﻣﻬﺪی  اﯾﻤﺎﻧﯽ  در آﻟﻤﺎن ﺗﺤﻮﯾﻞ  ﻧﻤﻮده اﺳـﺖ ﺳـﭙﺲ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻠﯽ  در اﯾﺮان  ﻋﻠﯿﻪ  آﻗﺎی  ﻣﻬﺪی  اﯾﻤﺎﻧﯽ  و آﻗﺎی  ﺷـﻬﺮام ﺻـﻨﺎﯾﻌﯽ ﺷـﮑﺎﯾﺖ  ﻧﻤﻮده و ﻣﺘﺎﺳـﻔﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮه  ی  اﻗﺪام اﺳـﻨﺎد ﻣﺴـﺘﻘﯿﻢ  وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﻣﯽ  ﺑﺎﯾﺴـﺖ  ﺣﺴـﺎﺑﻬﺎی  آﻗﺎی  ﻣﻬﺪی  اﯾﻤﺎﻧﯽ  و ﺧﺎﻧﻮاده ﺷﺮﮐﺖ دﯾﻨﻮا  و آﻗﺎی  ﺟﺎوﯾﺪﻧﯿﺎ(ﺷﺮﯾﮏ  ﺷﺮﮐﺖ دﯾﻨﻮا  آﻗﺎی  ﻣﻬﺪی  اﯾﻤﺎﻧﯽ  در آﻟﻤﺎن) ﺑﺮرﺳﯽ  ﮔﺮدد.

۸- ﺣﺪود ﻣﺒﻠﻎ ۶ ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر وﺟﻪ  ﺑﺎﺑﺖ ﺧﺮﯾﺪ  دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی  ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﻣﻘﺼﻮد، ﺳﭙﯿﺪه  ﺟﺎم ﺗﻮس و ﭼﯿﻨﯽ  اﻟﺒﺮز ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻠﺖ ﭘﺮداﺧﺖ  ﮔﺮدﯾﺪه  اﺳــﺖ ﮐﻪ ﻣﺠﺪداً واﺳــﻄﻪ  ی  ﺧﺮﯾﺪ  آﻗﺎی  رﻣﻀــﺎن رزﻣﺠﻮ ﺑﻮده و ﺑﺎ ﺗﺒﺎﻧﯽ  ﭘﺲ از درﯾﺎﻓﺖ  ﻣﺒﺎﻟﻎ ﺗﺤﻮﯾﻞ  آﻗﺎی  ﻣﻬﺪی  اﯾﻤﺎﻧﯽ  و آﻗﺎی  ﺟﺎوﯾﺪﻧﯿﺎ  در آﻟﻤﺎن ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.

ﻫﺮ دو ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻨﺪ ۷و ۸ دارای  ﭘﺮوﻧﺪه ﻫﺎی  ﺑﺎز  ﺣﻘﻮﻗﯽ  و ﮐﯿﻔﺮی  اﺳﺖ. ﻣﺮﺣﻮم آﻗﺎی  ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ اﯾﻤﺎﻧﯽ  ﺑﺮای  ﺧﺮﯾﺪ  دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی  ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی  ﺧﻮد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰ ی ﻧﻤﻮدﻧﺪ وﻟﯽ  ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ آﻗﺎی  ﻣﻬﺪی  اﯾﻤﺎﻧﯽ  ﺑﺎ ﻋﻠﻢ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ  ﻣﻮﺟﻮد ﻗﺴﻤﺖ ﻋﻤﺪه ای  از وﺟﻮه را درآﻟﻤﺎن ﺗﺼﺎﺣﺐ ﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﻮدت  و  ﯾﺎ  ﺧﺮﯾﺪ دﺳﺘﮕﺎه  ﻫﺎ اﻗﺪاﻣﯽ  ﺻﻮرت ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺘﻪ  اﺳﺖ.

 ٩. ﺳـﻮد  ﺳـﺎل ﻣﺎﻟﯽ  ۱۳۹۸  ﺷـﺮﮐﺖ ﺳـﭙﯿﺪه  ﺟﺎم ﺗﻮس و ﺷـﺮﮐﺖ ﺳـﭙﯿﺪه  ﺟﺎم ﺳـﺎﯾﻨﺎ  ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻣﺒﺎﻟﻐﯽ  دﯾﮕﺮ  ﺑﺼـﻮرت ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﺣﺴـﺎب آﻟﻤﺎن آﻗﺎی  ﻣﻬﺪی  اﯾﻤﺎﻧﯽ  وارﯾ ﺰ ﮔﺮدﯾﺪ  ﮐﻪ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ  دﺳـﺘﮕﺎه ﺑﺮای  ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺧﻂ ﺗﻮﻟﯿﺪ  ﺷـﺮﮐﺖ ﻫﺎی  ﺳـﭙﯿﺪه  ﺟﺎم ﺗﻮس، ﭼﯿﻨﯽ  ﻣﻘﺼـﻮد و راه اﻧﺪازی  ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﮐﺎﻏﺬ ﺑﺎ ﭘﺎﯾﻪ  ی  آﻫﮏ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ،  ﺑﺪﯾﻦ  ﻣﻨﻈﻮر آﻗﺎی  ﻣﻬﻨﺪس ﺑﺮوﻣﻨﺪ از ﻣﺪﯾﺮان  ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻘﺼــﻮد ﺟﻬﺖ ﺧﺮﯾﺪ  دﺳــﺘﮕﺎﻫﻬﺎ ﺑﻪ ﭼﯿﻦ  رﻓﺘﻨﺪ و ﺑﺎ ﺗﺒﺎﻧﯽ  آﻗﺎی  ﻣﻬﺪی  اﯾﻤﺎﻧﯽ  دﺳــﺘﮕﺎﻫﻬﺎﯾﯽ  ﺑﺎ ﺮارداد ﻫﺎﯾﯽ ﺧﻼف واﻗﻊ و آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻣﺪﻧﻈﺮ  ﯾﮏ  ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪی  ﺗﻮﻟﯿﺪی  ﺑﻮده ﺗﻨﻈﯿﻢ و ﺳــﭙﺲ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﺑﻪ ﺣﺴــﺎب آﻟﻤﺎن آﻗﺎی  ﻣﻬﺪی  اﯾﻤﺎﻧﯽ  وارﯾﺰ  ﮔﺮدﯾﺪ  و ﻗﺴــﻤﺖ ﺑﺰرﮔﯽ  از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ  ﻣﻠﯽ  ﺗﻠﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺣﺴﺎﺑﻬﺎی  اﯾﺸﺎن  ﺑﺮرﺳﯽ  ﮔﺮدد رﺳﻮب ﻣﺒﻠﻎ ﺑﺰرﮔﯽ  از ﭘﻮﻟﻬﺎی  وارﯾﺰ  ﺷﺪه ﻃﯽ  ۲  ﺳﺎل اﺧﯿﺮ  ﻣﺸﺨﺺ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

۱۰. ﺳــﺎﻻﻧﻪ  ﺧﺮوج ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ای  ﮐﺎﻻ از ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﻣﻘﺼــﻮد ﺑﻪ ﮐﺸــﻮر آﻟﻤﺎن ﺟﻬﺖ ﺷــﺮﮐﺖ در ﻧﻤﺎﯾﺸــﮕﺎه  آن ﮐﺸــﻮر (Ambiente) ارﺳــﺎل ﻣﯽ ﮔﺮدد ﮐﻪ  ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ  ﺣﻘﻮق و ﮔﻤﺮﮐﺎت از ﻃﺮﯾﻖ  دو ﮐﺸـﻮر ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﻋﻼم ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎﻫﯽ  ﺑﻮدن ﮐﺎﻻﻫﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﯽ ﮔﺮدد و ﮐﺎﻻﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻋﻮدت ﻧﻤﯽ  ﮔﺮدد و ارز ﺣﺎﺻﻞ از  ﻓﺮوش در آﻟﻤﺎن ﺑﺪون اﺣﺘﺴﺎب در دﻓﺎﺗﺮ در اﺧﺘﯿﺎر  آﻗﺎی  ﻣﻬﺪی  اﯾﻤﺎﻧﯽ  اﺳﺖ  و در ﭘﺎﯾﺎن  ﺳﺎل ﮐﺎﻻﻫﺎ ﺑﺎ ﻧﺮخ ۱رﯾﺎل  در دﻓﺎﺗﺮ ﺛﺒﺖ ﻣﯽ  ﮔﺮدﻧﺪ.

 ١١.ﺧﺮﯾﺪ  ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪی  ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ (ﺧﺮﯾﺪﻫﺎی  ﺧﺎرﺟﯽ) ﺑﺼـﻮرت ﮐﺎﻣﻼ اﻧﺤﺼـﺎری  ﺗﻤﺎﻣﺎً از ﻃﺮﯾﻖ  ﺷـﺮﮐﺖ آﻟﻤﺎن و ﻋﻤﺎﻧﯽ  آﻗﺎی  ﻣﻬﺪی  اﯾﻤﺎﻧﯽ  اﻧﺠﺎم ﻣﯽ  ﮔﺮدد از ﺟﻤﻠﻪ  ﺧﺮﯾﺪ  آب ﻃﻼﻫﺎﺋﯽ  ﮐﻪ ﺑﻨﺎﺑﺮ ﮔﻮاﻫﯽ  اﻓﺮاد ﻣﺘﺨﺼـﺺ اﯾﻦ  ﻣﻮﺿـﻮع از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ  ﺷـﺮﮐﺖ ﮔﻠﻨﻘﺶ ﻫﻢ ﻗﯿﻤﺘﻬﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺣﺪ ﻣﺘﻌﺎدل ﺑﻮده و ﻫﻢ  ﮐﯿﻔﯿﺖ  ﺑﺴـﯿﺎر ﭘﺎﯾﯿﻦ  اﯾﻦ  ﻣﺤﺼـﻮﻻت ﺑﺎﻋﺚ ورود ﺿـﺮر ﺑﺴـﯿﺎر  ﺑﻪ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﮔﻠﻨﻘﺶ ﺷـﺪه ﺻـﺮﻓﺎً ﺑﺮای  ﺳـﻮد ﻧﺎﻣﺸﺮوع ﻣﻮﺟﻮد در ﺧﺮﯾﺪ  ﺑﺮای  آﻗﺎی  ﻣﻬﺪی  اﯾﻤﺎﻧﯽ  ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ  آب ﻃﻼﻫﺎی  درﺟﻪ  ﯾﮏ وارد ﺷـﺪه ﺗﻮﺳـﻂ اﯾﺸـﺎن  در ﺑﺎزار داﺧﻠﯽ  ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻣﯽ  رﺳـﺪ و  ﺑﺎ آب ﻃﻼی  ﺑﯽ ﮐﯿﻔﯿﺖ  ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ  ﻣﯽ  ﮔﺮدد  ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ  آزﻣﺎﯾﺶ ﺧﻠﻮص آب ﻃﻼﻫﺎی  ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﻇﺮوف ﭼﯿﻨﯽ  ﻣﻘﺼﻮد و ﭼﯿﻨﯽ  ﺳﺎرﮔﻞ ﻣﯽ  ﺗﻮان ﺑﻪ اﯾﻦ  اﻣﺮ ﭘﯽ  ﺑﺮد.

١٢. واردات  اﺳــﺘﯿﻞ  درﺟﻪ  ﯾﮏ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز  ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ  ﻗﺎﺷــﻖ و ﭼﻨﮕﺎل درﺳــﺎ و ﻓﺮوش آﻧﻬﺎ در ﺑﺎزار داﺧﻠﯽ  و ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ  ﻧﻤﻮدن ﺑﺎ اﺳــﺘﯿﻞ  درﺟﻪ  ۳ و اﺳــﺘﻔﺎده در ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻣﺬﮐﻮر.

ج – ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺠﺎرت ﻣﻘﺼﻮد

ﺗﻬﯿﻪ ﺑﺨﺸـﯽ از ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺗﻮﻟﯿﺪی ﭼﯿﻨﯽ ﻣﻘﺼـﻮد و  ﺷـﺮﮐﺘﻬﺎی ﺗﺎﺑﻊ ﺗﻮﺳـﻂ ﺷـﺮﮐﺖ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺗﺠﺎرت ﻣﻘﺼـﻮد ﮐﻪ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑﻪ اﻧﻌﻘﺎد ﻗﺮارداد ﺣﻖ اﻟﻌﻤﻞ ﮐﺎر ﺑﺎ ﻫﺮﯾﮏ از ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻘﺼﻮد اﻗﺪام ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.

۲. ﻋﺪم ﺷـﻔﺎﻓﯿﺖ  ﺻـﺎدرات  و واردات  اﻧﺠﺎم ﺷـﺪه  از ﻃﺮﯾﻖ  ﮐﺎرت  ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﻫﺎی ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺷـﺮﮐﺘﻬﺎی آﻗﺎی ﻣﻬﺪی اﯾﻤﺎﻧﯽ در اﯾﺮان  و  ﻧﺎﻣﺸـﺨﺺ ﺑﻮدن ﻧﺤﻮه و  ﻣﯿﺰان ﺑﺎزﮔﺸﺖ ارز.

٣. ﺧﺮﯾﺪ ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ ﺑﺪون ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎی ﮔﺰاف و ﺑﺮداﺷﺖ ﺣﻖ اﻟﻌﻤﻞ از ﻣﺤﻞ ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ.

 ۴. ﻓﺮار ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ  ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺠﺎرت ﻣﻘﺼﻮد ﺑﺎ دﺳﺖ ﺑﺮدن در ﺣﺴﺎﺑﻬﺎ و اﻗﺪام ﺑﻪ واردات ﻏﯿﺮ رﺳﻤﯽ و ﺻﺎدرات

د- ﺷﺮﮐﺖ ﺧﺎک ﮔﯿﺘﯽ ﮔﺴﺘﺮ

١. ﺗﻬﯿﻪ ﺑﺨﺸـﯽ از ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺗﻮﻟﯿﺪی ﭼﯿﻨﯽ ﻣﻘﺼـﻮد و ﺷـﺮﮐﺘﻬﺎی ﺗﺎﺑﻊ ﺗﻮﺳـﻂ ﺷـﺮﮐﺖ ﺧﺎک ﮔﯿﺘﯽ ﮔﺴـﺘﺮ آرﮐﺎ ﮐﻪ  ﻧﺴـﺒﺖ ﺑﻪ اﻧﻌﻘﺎد ﻗﺮارداد ﺣﻖ اﻟﻌﻤﻞ ﮐﺎر ﺑﺎ ﻫﺮﯾﮏ از ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻘﺼﻮد اﻗﺪام ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.

اسناد و مدارک تخلفات در سایت دیده بان ایران محفوظ است 

اخبار مرتبط:
لایه‌های باستان شناسی شهر اصفهان در حال امحاست
لایه‌های باستان شناسی شهر اصفهان در حال امحاست

عضو هیات علمی گروه باستان‌ شناسی دانشگاه هنر اصفهان گفت: در زمان حاضر دغدغه چندانی برای شناخت لایه‌های زیرین و باستانی شهر اصفهان وجود ندارد و با اجرای طرح‌های توسعه‌ای، این لایه‌ها در حال تخریب و محو شدن است.

امام جمعه موقت اصفهان: آیت‌الله مدرس مجلس را به کانون تصمیم‌های تحول آفرین تبدیل کرد
امام جمعه موقت اصفهان: آیت‌الله مدرس مجلس را به کانون تصمیم‌های تحول آفرین تبدیل کرد

امام جمعه موقت اصفهان گفت: آیت‌الله مدرس به عنوان یکی از چهره‌های ماندگار تاریخ ایران سیاست‌مدار و آزاد اندیش ظلم ستیزی بود که سنگر مجلس را به کانونی تاثیرگذار و محل تصمیم های تحول آفرین تبدیل کرد.

علم‌الهدی، امام جمعه مشهد: در مملکت امام زمان نباید بی‌حجابی باشد / قوه قضاییه باید برای بی‌حجابی جرم‌انگاری در نظر بگیرد
علم‌الهدی، امام جمعه مشهد: در مملکت امام زمان نباید بی‌حجابی باشد / قوه قضاییه باید برای بی‌حجابی جرم‌انگاری در نظر بگیرد

امام جمعه مشهد گفت: شایسته نیست در این مملکت امام زمان(عج) و ملت فاطمی، میراث حقیقی فاطمه(س) و حرمت خون شهدایی که پیشانی‌بند یازهرا(س) بر سر داشتند، موردغفلت و بی‌توجهی قرار بگیرد.

ارسال دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کلیه حقوق محفوظ است