...
النجباء: عوامل خائن در سازمان اطلاعات عراق در ترور شهید سلیمانی دست داشتند

سخنگوی جنبش «النجباء» در عراق ضمن تکذیب ادعای نفوذ آمریکا در میان افراد نزدیک به شهیدان سلیمانی و ابومهدی المهندس، تصریح کرد که عواملی خائن در سازمان اطلاعات عراق در این ترور دست داشتند.

کلیه حقوق محفوظ است