...
ورکشاپ «مقایسه آسیب شناسانه کارتون و کاریکاتور در رسانه ها»

مدرسه روزنامه نگاری و مطالعات رسانه، ورکشاپ «مقایسه آسیب شناسانه کارتون و کاریکاتور در رسانه های چاپی و وب پایه» را به صورت مجازی برگزار می کند.

کلیه حقوق محفوظ است