...
قاضی پیشین دیوانعالی کشور: مصوبه سران ۳قوه در مورد فروش اموال دولتی خلاف سیاستهای کلی نظام است

محمد درویش زاده قاضی پیشین دیوانعالی کشور در روزنامه اطلاعات نوشت: اساس مصوبه “مولدسازی دارایی های دولت” امر تازه ای نیست؛ زیرا در جزء(۲)بند (و) تبصره (۲) و نیز بند(د) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ به این موضوع پرداخته شده بود و دولت دوازدهم نیز در جلسه ۴ خرداد ۱۴۰۰ “آیین نامه اجرایی مولدسازی دارایی های دولت” را تصویب کرده و در ۱۲ خرداد ۱۴۰۰ ابلاغ شده است.

کلیه حقوق محفوظ است