...
معاون ارزی بانک مرکزی به دلیل افزایش قیمت ارز تغییر کرد

همزمان با تشدید نوسانات ارزی، رییس کل بانک مرکزی، معاون ارزی این بانک را تغییر داد.

کلیه حقوق محفوظ است