...
روز پرحادثه در تهران و برخی شهرهای کشور

امروز خیابان های تهران و چندین شهر ایران و برخی دانشگاه های آزاد و سراسری، شاهد تجمعات اعتراضی متعدد بودند که در برخی موارد به درگیری بین نیروهای امنیتی و معترضان انجامید.

کلیه حقوق محفوظ است