...
توصیه خبرگزاری دولتی روسیه خطاب به مسئولان ایران: به حرف جوانان گوش دهید ،آنها را به آغوش خود برگردانید

اسپوتنیک نوشت : سال‌هاســت که مســائل مربوط به خواســته‌های نسل جدید ایران روزبه‌روز اضافه می‌شود و به جای اینکه مسئولان مربوطه به دنبال حل آن باشند به دنبال شانه خالی کردن از مسئولیت یا انداختن بار مسئولیت بر دوش دیگری بوده و هستند. بسیاری ماجرای حجاب و برخورد گشت ارشاد را امروزه تیتر جریان‌های اخیر در ایران کرده‌اند اما واقعیت امر این است که مشکل اصلی بیش از اینکه ماجرای حجاب و برخورد گشت ارشاد باشد، ماجرای دلواپسی جوانان از آینده خود و شــرایطی که امروزه در کشور دارند، است.

کلیه حقوق محفوظ است