...
اعتراضات خاموش می شود؟

از متن گزارش: "بدون شک تا عدم وجود عزم حاکمیت - به مفهوم کلان - رای تن دادن به اصلاحات ساختاری، اتخاذ شیوه‌های بی‌رحمانه دفع فساد اداری و اقتصادی، گشایش ملموس فضای سیاسی، گفت‌وگوی صریح و پوزش از مردم، ایجاد فضای باز رسانه‌ای و... خاموشی این اعتراضات بعید و غیرمنطقی به نظر می‌رسد."

کلیه حقوق محفوظ است