...
حجت الاسلام ایازی: اوضاع آنقدر بَد است که مردم برای آرامش از کشور فرار می‌کنند!

استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی گفت: اوضاع به قدری بد است که دیگر به جای مهاجرت، باید بگوییم مردم برای رسیدن به آرامش از کشور «فرار» می‌کنند. اصلاً به همین دلیل است که خیلی از کشورهای دنیا، بنا را برای ایران‌ستیزی و ایران‌هراسی گذاشته‌اند. در واقع بدخواهان خارجی بی‌توجهی به مردم را ابزاری برای تهدید و تحدید ایران می‌دانند.

کلیه حقوق محفوظ است