...
نماینده مجلس: نگران رانت و فساد در ارز ۲۸۵۰۰ تومانی هستیم

عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس گفت: من معتقد هستم که در خصوص ارز هم باید طبق قانون عمل کنیم. تعیین اینگونه ارز که ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان باید باشد، در حقیقت یک قیمت دستوری است. در حالی که ما در قانون گفته‌ایم، قیمت ارز باید قیمت شناور مدیریتی باشد. یعنی بازار قیمت ارز را مشخص می‌کند و دولت با این قیمت شناور برخورد می‌کند و اینگونه کم‌کم قیمت ارز هم پایین می‌آید. با این شرایط نگران رانت و فساد در این بخش هستیم.

کلیه حقوق محفوظ است