دو استاد دانشگاه تهران تهدید به ترور شدند

استادیار دانشگاه تهران با انتشار چند تصویر نوشت: ما که عمریست در پی شهادتیم اما وزیر علوم و معاونین اش و آقایان عارف و توفیقی، شورایِ باصطلاح صنفی و همسویان شان درقبال این تروریست ها مسئولند.

به گزارش سایت خبری مدارا؛ مجتبی زارعی استادیار فلسفه سیاسی دانشگاه تربیت مدرس با انتشار چند تصویر نوشت:

اینجا اتاق کار ۲ متخصص مسلمان در دانشگاه تهران است وقتی لیبرالهای آمریکایی در اندیشه شکست خوردند دکتر کچویان و دکتر پارسانیا را به ترور تهدید کردند؛ ماکه عمریست درپی شهادتیم اما وزیر علوم و معاونین اش و آقایان عارف و توفیقی، شورایِ باصطلاح صنفی و همسویان شان درقبال این تروریست ها مسئولند.