...
نماینده مجلس: ورود نیروهای امنیتی به دانشگاه با درخواست خود دانشگاه و دانشجویان بوده است

حسین رجایی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: صداو سیما بسیاری از برنامه‌های زنده خود را برای جریان مخالف دولت گذاشته است؛ به طور مثال، امثال کرباسچی که سال‌ها در تصویر قاب تلویزیون ایشان را ندیده بودیم می‌آیند و آنتن زنده در اختیار آنان قرار می‌دهند و همچنین بعد از آن پزشکیان و خیلی از لیدرهای جریان مخالف دولت آمدند و صحبت کردند.

کلیه حقوق محفوظ است