حمله جنجالی احمدی ژاد به رئیسی

احمدی نژاد خطاب به دولت می‌گوید: شما نمی‌توانید بگویید چون ما رئیسیم هرکاری دلمان بخواهد می‌کنیم! نخیر؛ ملت ایران به هیچکس اجازه نداده است بدون نظر مردم هرکاری دلش می‌خواهد کند!

به گزارش زنهار، محمود احمدی نژاد خطاب به دولت می‌گوید: شما نمی‌توانید بگویید چون ما رئیسیم هرکاری دلمان بخواهد می‌کنیم! نخیر؛ ملت ایران به هیچکس اجازه نداده است بدون نظر مردم هرکاری دلش می‌خواهد کند!

وی افزود: چون گران کردید بعد  دلیلی می‌آورید که به شخصیت ملت توهین می‌شود؛ آقایی آمده می‌گوید یک کشور همسایه ما ۳ میلیون تن گندم کم داشته ‌و میخواست از ایران #قاچاق کند. برای اینکه از قاچاق جلوگیری کنیم گندم را گران کردیم. حساب کردم برای این مقدار روزانه باید ۸۰۰ کامیون از مرز عبور کند! مگر می‌شود؟!