رئیس جمهور جنجالی در جلسات مجمع تشخیص مصلحت نظام شرکت کرد

به گزارش مدارا،محمود احمدی‌نژاد در جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام شرکت کرد. مدتی پیش او گفت که ایران چند جزیره را به چین خواهد داد و چینی‌ها در ایران می‌خواهند پایگاه نظامی ایجاد کنند.

به گزارش مدارا،محمود احمدی‌نژاد در جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام شرکت کرد. مدتی پیش او گفت که ایران چند جزیره را به چین خواهد داد و چینی‌ها در ایران می‌خواهند پایگاه نظامی ایجاد کنند.