بخش آی سی یو بیمارستان رسول اکرم در حال پر شدن است

به گزارش مدارا، رئیس بیمارستان رسول اکرم گفت: متاسفانه بخش آی‌سی‌یو بیمارستان از ده روز گذشته مجدد بازگشایی شده است. وی افزود: بخش اول آی‌سی‌یو در حال تکمیل است. بیماران سرپایی نیز در چند روز گذشته افزایش یافته و روند آن رو به رشد است.

به گزارش مدارا، رئیس بیمارستان رسول اکرم گفت: متاسفانه بخش آی‌سی‌یو بیمارستان از ده روز گذشته مجدد بازگشایی شده است.

وی افزود: بخش اول آی‌سی‌یو در حال تکمیل است. بیماران سرپایی نیز در چند روز گذشته افزایش یافته و روند آن رو به رشد است.