وزیر دولت اصلاحات: دولت رئیسی باید با هند نیز همانند چین معاهده ببندد

به گزارش مدارا، مهاجرانی در توئیتر خود نوشت: * درباره سفر آقاى رئیسى به روسیه و سفر عبداللهیان به چین، اپوزسیون فریاد برآورده اند: که استقلال و وطن به سرعت باد، مى رفت که اپوزسیون رسید! اولا اپوزسیون محترمى که آمریکا و اسرائیل را به حمله به ایران تشویق مى کرد، معنى استقلال و وطن را […]

به گزارش مدارا، مهاجرانی در توئیتر خود نوشت:

* درباره سفر آقاى رئیسى به روسیه و سفر عبداللهیان به چین، اپوزسیون فریاد برآورده اند: که استقلال و وطن به سرعت باد، مى رفت که اپوزسیون رسید! اولا اپوزسیون محترمى که آمریکا و اسرائیل را به حمله به ایران تشویق مى کرد، معنى استقلال و وطن را مى فهمد!؟

* ثانیا، اپوزسیون گمان مى کرد ج ا ایران نمى تواند در برابر تحریم و فشار سیاسى آمریکا دوام بیاورد. حالا وقت فروپاشى است و باید شوراى انقلاب تعیین کرد. آقاى محترمى که با دو نفر خیالزده دیگر ١٢ سال پیش بیانیه دادند و رهبرى جنبش سبز را به واشنگتن – لندن منتقل کردند، حالا مى گوید، باید شوراى رهبرى موقت تشکیل شود.

* مخالفت و هیاهوى مجموعه اپوزسیون برانداز، به خاطر بر باد رفتن آرزوهاست. نه تنها معاهدات طولانى مدت با روسیه و چین – بالطبع با رعایت مصالح کشور و ملت- ضرورى و مهم است. مى بایست با هند نیز چنین معاهده اى سامان یابد. این هیاهو ها، از سر نومیدى و زوال اپوزسیون نومید و بى آینده است.