واکنش انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی ایران به خبر مدارا

به گزارش مدارا، متن این جوابیه به شرح زیر است: دانلود انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی ایران

به گزارش مدارا، متن این جوابیه به شرح زیر است:

دانلود انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی ایران