همکاران سابق رئیسی هم به ستوه آمده اند

به گزارش مدارا، پدرام سلطانی عضو و نایب رئیس سابق اتاق بازرگانی ایران در توییتی نوشت : هنوز پنج ماه نگذشته همکاران سابق آقای رئیسی در عدلیه هم به ستوه آمده اند  

به گزارش مدارا، پدرام سلطانی عضو و نایب رئیس سابق اتاق بازرگانی ایران در توییتی نوشت : هنوز پنج ماه نگذشته همکاران سابق آقای رئیسی در عدلیه هم به ستوه آمده اند

پنج ماه نشده ، همکاران سابق رئیسی هم به ستوه آمده اند