اجرای حکم اعدام آرمان عبدالعالی باز هم به «تعویق» افتاد

به گزارش مدارا، پرونده آرمان از ۱۴ اسفند سال ۹۲ به جریان افتاد و در این سال‌ها جنجال زیادی در رسانه‌ها به پا کرد. روز حادثه او که ۱۸ سال بیشتر نداشت حالا او دانشگاه رفته و فوق لیسانس گرفته است. در این سال ها آرمان بارها تا پای چوبه دار رفته؛ مادر غزاله حاضر به رضایت […]

به گزارش مدارا، پرونده آرمان از ۱۴ اسفند سال ۹۲ به جریان افتاد و در این سال‌ها جنجال زیادی در رسانه‌ها به پا کرد. روز حادثه او که ۱۸ سال بیشتر نداشت حالا او دانشگاه رفته و فوق لیسانس گرفته است. در این سال ها آرمان بارها تا پای چوبه دار رفته؛ مادر غزاله حاضر به رضایت نیست.